Chill nguyễn

BỐN GIAI ĐOẠN LẬP NGHIỆP-CẦN THỰC TẬP SỰ CHO ĐI.

09:28

1. Khi không có tiền, hãy cho đi sự chuyên cần, tiền tài tất sẽ đến, đây gọi là: (Thiên Đạo Cần Mẫn - Đạo Trời Không Phụ Kẻ Siêng Năng).
2. Khi có tiền rồi, hãy cho đi tiền tài, như vậy người sẽ đến, đây gọi là: (Tài Tan Nhân Tụ-Của Đi Người Tụ Họp).
3. Khi đã có người rồi, hãy cho đi yêu thương, sự nghiệp tất sẽ đến, đây gọi là: (Bát Ái Lĩnh Chúng Sinh - Tình Thương Dẫn Dắt Lòng Người).
4. Sau khi sự nghiệp thành công rồi, hãy cho đi thật nhiều trí huệ, tất niềm vui sẽ đến, đây gọi là: (Đức hành thiên hạ).
"Không cho đi, thì sẽ chẳng có được..."
 


You Might Also Like

1 nhận xét